Εθνικό Κέντρο Συντονισμού Κυβερνοασφάλειας (NCC-CY)

Nea2day.comΚΥΠΡΟΣ

Με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 21 Δεκεμβρίου 2021, η Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας έχει οριστεί ως το Εθνικό Κέντρο Συντονισμού (NCC-CY– National Coordination Centre) για θέματα Κυβερνοασφάλειας στην Κυπριακή Δημοκρατία. Με την ίδια απόφαση ορίστηκε και το Συμβούλιο του NCC-CY ως υπεύθυνο για τον καθορισμό του πλαισίου γενικής πολιτικής για την εφαρμογή του Κανονισμού στην Κυπριακή Δημοκρατία. Πρόεδρος του Συμβουλίου ορίστηκε ο Γενικός Διευθυντής του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής. Παράλληλα, ορίστηκε το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) ως μέλος της κοινοπραξίας του NCC-CY με καθήκοντα οικονομικού διαχειριστή και κατανομής των κονδυλίων από ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότησης.

Η αποστολή του Εθνικού Κέντρου Συντονισμού (NCC-CY) είναι να παρέχει γνώση και να διευκολύνει την πρόσβαση σε τεχνογνωσία σχετικά με βιομηχανικά, τεχνολογικά και ερευνητικά θέματα κυβερνοασφάλειας σε φορείς από τη βιομηχανία, τον δημόσιο τομέα, την ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα. Το Εθνικό Κέντρο Συντονισμού (NCC-CY) χρηματοδοτείται από την ευρωπαϊκή επιτροπή μέσω του προγράμματος Digital Europe.

Επιλεγμένες Δράσεις του NCC:

• Κοινότητα Κυβερνοασφάλειας

Αξιολόγηση αίτησης ένταξης μελών εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Κοινότητα Κυβερνοασφάλειας.

• Ευαισθητοποίηση

Προώθηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων Κυβερνοασφάλειας

• Οικονομική Υποστήριξη

Παροχή οικονομικής ενίσχυσης υπό μορφή χορηγιών σε τρίτους (ΜμΕ)

Στόχοι του NCC-CY:

1. Ανάπτυξη των επιπέδων ασφαλείας.

2. Παροχή οικονομικής ενίσχυσης σε τρίτους υπό τη μορφή επιχορηγήσεων στην κυπριακή αγορά & ανάπτυξη του οικοσυστήματος κυβερνοασφάλειας της χώρας.

3. Δημιουργία και συντονισμό των κυπριακών μελών της κοινότητας κυβερνοασφάλειας.

4. Διάδοση πληροφοριών για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο.

5. Ανάπτυξη & ενίσχυση της εθνικής, ευρωπαϊκής & διεθνούς συνεργασίας στον τομέα της κυβερνοασφάλειας.

6. Προώθηση της ευαισθητοποίησης, της εκπαίδευσης και της κατάρτισης στον τομέα της κυβερνοασφάλειας.

#NCCcy #HorizonEU #DigitalEU #cybersecurity

Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας & Ψηφιακής ΠολιτικήςΊδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας/ Research and Innovation Foundation